GIỚI THIỆU 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

PRODUCT SPECIFICATION

Sản phẩm: Ống hút cỏ tươi
- Độ dài: 18 cm (hoặc tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng không quá 22 cm)
- Cỡ ống: đường kính trong 4.5-6.5mm
- Độ dày thành ống: 0.5-0.8mm
- Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu
- Ruột ống được làm sạch
- Chất liệu: cỏ mọc tự nhiên (1-2 năm tuổi)
- Sản phẩm được làm thủ công bởi 1 một nhóm phụ nữ ở Đức Huệ, Long An.
GIÁ BÁN
Ống hút cỏ tươi: 600đ/ống, mua từ 500 ống
Ống hút cỏ khô: 1,000đ/ống, mua từ 500 ống
Sản phẩm: Ống hút cỏ khô
- Độ dài: 18 cm (hoặc tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng không quá 20 cm)
- Cỡ ống: đường kính trong 4.5 - 6.5mm
- Độ dày thành ống: 0.5 - 0.8mm
- Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu
- Ruột ống được làm sạch
- Chất liệu: cỏ mọc tự nhiên (1-2 năm tuổi)
- Sản phẩm được làm thủ công bởi 1 một nhóm phụ nữ ở Đức Huệ, Long An.
Bảo quản: Ống hút cỏ khô bảo quản ở nhiệt độ thường tối đa 6 tháng.
Giá bán:
Ống hút cỏ khô: 1,000đ/ống, mua từ 500 ống
Product: Green grass straws
- Length of straw: 18 cm (or depending on the customer, not exceeding 22 cm).
- Size: inner diameter 4.5 - 6.5 mm
- Thickness: 0.5 - 0.8 mm
- End of straws is cut with a sharp knife.
- Straw interior: the inner velvet surface is clean.
- Material: grass, naturally grown grass (1-2 years old).
- Handcrafters: group of women residing in Đức Huệ, Long An province
Fresh grass straws can be store in refrigerator from 18-20 °C up to 10 days.
PRICING
Fresh grass straws: 600đ/pcs order from 500pcs
Dry grass straws: 1,000đ/pcs order from 500pcs
Product: Dried grass straws
- Length of straw: 18 cm 
- Size: inner diameter 4.5 - 6.5 mm
- Thickness: 0.5 - 0.8 mm
- End of straws is cut with a sharp knife.
- Straw interior: the inner velvet surface is clean.
- Material: grass, naturally grown grass (1-2 years old).
- Hand-crafters: group of women residing in Đức Huệ, Long An province
Dried grass straws can be store at room temperature up to 6 months
Pricing:
Dry grass straws: 1,000đ/pcs order from 500pcs